NP Krka

 Postavljen sustav kontrole ulaza u nacionalni park Krka.