PODIZNI STUPIĆI - GRAD VRBNIK

Kontrola pristupa sa ugrađenim podiznim stupićima u Gradu Vrbniku na Krku.